State College: 814-826-2055

 

Lock Haven: 570-769-5082

Yuliya Tashliyev

Yuliya Tashliyev
Treatment Coordinator, Specialized Orthodontic Assistant, OSHA Coordinator